ประวัติการทำงาน

บุญบัวคลินิกการแพทย์แผนไทย ก่อตั้งและดำเนินการโดย พท. ภัทระ สุทธจิตต์ โดยได้เชิญแพทย์แผนไทยผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านมาประจำคลินิกเพื่อจะได้ให้บริการการนวดรักษาให้แก่ผู้ป่วยได้ครอบคลุมหลากหลายอาการ

ขณะนี้บุญบัวคลินิกมีแพทย์แผนไทยประจำที่คลินิก 5 ราย ดังมีประวัติการทำงานพอสังเขป ดังนี้

พท. ภัทระ สุทธจิตต์ (พท.น.  พท.ภ.) 

คุณวุฒิ:

 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากสภาการแพทย์แผนไทย 2 ประเภท คือ
  • ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย เมื่อปีพ.ศ. 2560 (พท.ภ. 29063)
  • ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านนวดไทย (นวดรักษา) เมื่อปีพ.ศ. 2561 (พท.น. 5558)
 • ได้ศึกษาจบวิชาการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย (หลักสูตร 3 ปี) จากโรงเรียนการแพทย์แผนไทย วัดเชตุพน จังหวัดเชียงใหม่
 • ได้รับใบรับรองผ่านการอบรม หลักสูตร "นวดตอกเส้น" จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ. 2556

 ความชำนาญเฉพาะด้าน:

 • การตรวจวินิจฉัยแบบแผนไทยผสมแบบสากลที่ละเอียดเพื่อหามูลเหตุแห่งโรค ทำให้การรักษาเป็นไปอย่างถูกทิศทาง และไม่เสียเวลา
 • การปรับสมดุลข้อกระดูกทั้งแบบแผนไทยและแผนตะวันตก
 • การนวดเพื่อการรักษาโรคหรือนวดทางการแพทย์ Clinical Massage ด้วยเทคนิคแบบผสมผสาน เช่น
  • การกดเปิดจุดการไหลเวียนของเลือดและธาตุลม ตามเส้นประธานสิบ แบบนวดไทย ทั้งแบบเชลยศักดิ์ และแบบราชสำนัก
  •  การนวดกล้ามเนื้อระดับลึก Deep Tissue Massage  เพื่อเข้าไปแก้ไขในส่วนที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บปวด 
  • การสืบหาจุดกดเจ็บสะท้อน (Referred Pain)  และการนวดเพื่อสลายจุดกดเจ็บ (Trigger Points)
  • การนวดยืดคลายกล้ามเนื้อที่เกร็งตึง (Passive Stretching Massage)
  • การนวดยืดคลายเนื้อเยื่อพังผืดในขณะที่กล้ามเนื้อทำงาน (Active Release Technique) หรือ Myofascial Release เป็นต้น 
 • การตอกเส้นประยุกต์ Bio-mechanical stimulation (BMS) massage ด้วยเครื่องมือทันสมัย ไม่เจ็บ และประหยัดเวลา 
 • การเลือกและให้คำแนะนำเรื่องยาสมุนไพร เพื่อช่วยเสริมการรักษา
 • การแนะนำท่าบริหารร่างกายสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกรณี แนะนำเรื่องการปรับพฤติกรรม เช่นอาหารที่มีผลต่อการอักเสบ 

 


  

พท. สังวรณ์  เชื้อเตจ๊ะ   (พท.น.) 

คุณวุฒิ

 • ตุลาคม 2558 ได้รับใบประกอบวิชาชิพการแพทย์แผนไทย ด้านนวดไทย  จากสภาแพทย์แผนไทย (พท.น. 3597)
 • กุมภาพันธ์ 2556 ผ่านการฝึกอบรมเทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชิพนวดและสปา  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • พฤศจิกายน 2558 จบหลักสูตร Anatormy and Physiology  จาก CIBTAC
 • ธันวาคม 2553 จบหลักสูตร การนวดตอกเส้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน

-    ปัจจุบัน เป็นวิทยากร และครูผู้อบรมประจำสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อ.สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดงาน: สอนนวดตอกเส้น,สอนเทคนิคนวดเพื่อสุขภาพออฟฟิศซินโดรม, นวดไทยเพื่อสุขภาพ150 ชม. และนวดฝ่าเท้า

ความชำนาญเฉพาะด้าน:

 • นวดราชสำนัก เพื่อรักษาอาการและโรคต่างๆ 
 • นวดไล่น้ำเหลือง Lymph Drainage Massage เพื่อแก้อาการบวม ช่วยขจัดของเสียและกระตุ้นภูมิต้านทาน
 • นวดเพื่อแก้อาการในระบบบุรุษและสตรี 
 • นวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม
 • นวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า Foot Reflexology Massage

 

พท. สุภาพร  นักกรองดี (พท.น.)

คุณวุฒิ

-     เมษายน  2543    ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา การตลาด  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
-    มกราคม 2556  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  สาขา พนักงานนวดไทย
-    พฤษภาคม 2561  ใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย จากสภาการแพทย์แผนไทย  (พท.น. 5581)

ประสบการณ์การทำงาน

-   2556 – 2561  โรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว  ตำแหน่ง พนักงานนวดแผนไทย


ความชำนาญเฉพาะด้าน:

 • การนวดรักษาแบบเชลยศักดิ์ และราชสำนัก 
 • การนวดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต 
 • การนวดรักษาโรคจับโปงเข่า (ข้อเข่าเสื่อม)
 • การนวดรักษาและแก้ไขอาการในระบบสตรี อาทิ อาการปวดประจำเดือน ประจำเดือนมาไม่ปกติ ภาวะมดลูกต่ำ เป็นต้น
 • การนวดรักษาอาการที่เกี่ยวข้องในช่องท้อง 
 • การนวดรักษาโรคอัมพาตใบหน้า (Bell's Palsy) โดยการนวดแบบราชสำนัก
 • เป็นแพทย์ผู้ช่วย ในการร่วมรักษาอาการที่เกี่ยวกับเส้น 

 


 

  

 

แพทย์แผนไทย ศุภกิตต์ เมธารัตนกร (หมอพีท)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะเเพทย์เเผนไทย

สถาบัน วิทยาลัยการเเพทย์พื้นบ้านเเละเเพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 ประเภท จากสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

1.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

2.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 

3.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย

4.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย

 

แพทย์แผนไทย กิติคุณ เต็มลักษมี  (หมอตอง)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะเเพทย์เเผนไทย

สถาบัน วิทยาลัยการเเพทย์พื้นบ้านเเละเเพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 4 ประเภท จากสภาการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

1.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย

2.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย 

3.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านการผดุงครรภ์ไทย

4.     เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้